Onze medewerkers zijn
geregistreerd
bij Registerplein.

Home

Waarom werkgevers belang hebben bij beroepsregistratie

Als werkgever hecht u er waarde aan professionals met de juiste competenties in dienst te hebben of te krijgen. Zo voldoet u aan de kwaliteitseisen van cliënten, verzekeraars, subsidiegevers of consumentenorganisaties. Een beroepsregistratie gaat u hierbij helpen.

Beroepsregistratie is een kwaliteitskeurmerk

De kwaliteit van uw dienstverlenende organisatie is vooral afhankelijk van de kwaliteit van de professionals die u in dienst hebt. Als u werkt met bij Registerplein geregistreerde professionals, fungeert Registerplein als een kwaliteitskeurmerk voor de individuele professional en daarmee ook voor u als werkgever.

Beroepsregistratie is registratie-eis bij aanbestedingen gemeenten

Stel, u bent werkgever in het sociaal domein en u wilt meedingen in een aanbesteding. Steeds meer gemeenten eisen dat bijvoorbeeld hun wijkteams bestaan uit geregistreerde professionals. Zij stellen in de aanbestedingsleidraad de eis dat alle door de aanbieder in te zetten medewerkers met mbo-niveau of hoger moeten beschikken over een registratie bij Registerplein.

Wat doet Registerplein?

Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, hun competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied. Om de kwaliteit van kennis en vaardigheden van geregistreerden te waarborgen, accrediteert Registerplein opleidingen die relevant zijn voor professionals. Zo weet u als werkgever dat een opleiding of cursus aan de kwaliteitseisen voldoet en hoeveel punten de professional daarvoor krijgt.

Hoe zit het met de beroepsvereniging?

Registerplein en de beroepsvereniging zijn twee verschillende organisaties. De beroepsvereniging is er voor de beroepsontwikkeling. Dat wil zeggen: de beroepsvereniging zorgt ervoor dat een sociaal professional zijn professionele autonomie versterkt en zijn vakdeskundigheid met andere professionals benoemt, profileert en bewaakt. Concreet doet de beroepsvereniging dit onder meer door kennisuitwisseling in vakgroepen en via sociale media, het organiseren van en deelnemen aan scholing, het maken van beroepscodes en beroepsprofielen, het organiseren van tuchtrecht, en door bij te dragen aan richtlijnen en opleidingsprofielen.

Registerplein beheert het beroepsregister. Hierin wordt de deskundigheid van de geregistreerde getoetst en erkend. Registerplein is sinds 2008 een zelfstandige organisatie. Geregistreerden bij Registerplein moeten zich houden aan de beroepsstandaarden (profiel, code) van de beroepsvereniging en vallen onder het tuchtrecht van de beroepsvereniging.

ISO certificering

Registerplein vraagt van professionals dat zij zich bezig houden met hun deskundigheidsbevordering. Daarom vindt Registerplein het belangrijk dat zij ook getoetst wordt op de interne processen. Registerplein is daarom iso 9001:2015 gecertificeerd.

werkgeversaccount

Middels een werkgeversaccount kunt u de voortgang van geregistreerden professionals binnen uw organisatie volgen.

financieel

Per register heeft Registerplein afspraken gemaakt met de beroepsvereniging over de tarieven.
 

raadpleeg het register

Zoek een professional.
 
 
 

FAQ

Kijk hier voor de meest gestelde vragen.