Voor al onze medewerkers met een MBO of HBO diploma is het mogelijk om geregistreerd te worden in een van de registers.

 

Diploma

Wijziging in regels aanleveren van een diploma.

Elk register heeft zijn eigen reglement. In het reglement kunt u de criteria nalezen wat uw werknemer moet aanleveren voor een registratie of een herregistratie.

In een aantal registers wordt er om een upload van uw diploma gevraagd. Voor die registers gaan er vanaf 1 januari 2020 aanvullende regels gelden.

Wat verandert er?

Tot 1 januari 2020 accepteert Registerplein gescande diploma’s. Geüploade diploma’s waar twijfel over bestond werden gecheckt bij de uitgevende instantie. Dit werd altijd gedaan in overleg met de professional.

In 2019 bereikte Registerplein het bericht dat er gefraudeerd wordt met diploma’s. Met name de sectoren techniek en zorg werden genoemd. Dit heeft Registerplein doen besluiten om de echtheid van diploma's strenger te gaan controleren.

Daarom dient er vanaf 1 januari 2020 naast de scan van uw diploma ook een gewaarmerkt uittreksel uit het DUO-diplomaregister aangetoond te worden.

Hoe en waar is dit uittreksel op te vragen?

Van veel diploma’s is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een uittreksel van de diplomagegevens beschikbaar. Deze zijn digitaal op te vragen en te downloaden. Uw medewerker krijgt dan een gewaarmerkt uittreksel dat digitaal is ondertekend door DUO.
Om dit uittreksel te downloaden klikt u hier >>

Geldt dit voor alle diploma's?

Indien het diploma is behaald na 1996 (HBO) of na 2007 (MBO) dient uw medewerker ook een uittreksel uit het diplomaregister toe te voegen. Is het diploma niet opgenomen bij DUO, dan volstaat alleen de scan van het diploma.

Wat zijn de kosten?

MBO-diploma’s vanaf 2007, zijn gratis op te vragen.
HBO-diploma’s vanaf 1996, zijn gratis op te vragen.

Digitaal uittreksel

Een digitaal uittreksel van DUO is voorzien van een digitale handtekening. Registerplein ontvangt het door DUO afgegeven Pdf.

Bij bewerken van het Pdf – bijv. omzetten naar WORD – verdwijnt deze handtekening.

Deze wordt dan niet meer door Registerplein geaccepteerd.

Wanneer moet u dit uittreksel aantonen?

Bij het indienen van een dossier uploadt uw medewerker diens diploma + het digitale uittreksel van DUO.
Dit geldt voor MBO-diploma’s die zijn afgegeven zijn na 1 januari 2007 en HBO-diploma’s die zijn afgegeven na 1 januari 1996.
Heeft uw medewerker een diploma van voor genoemde data dan hoeft uw medewerker geen DUO-uittreksel toe te voegen.

Het mag wel, maar de kosten voor een dergelijke aanvraag zijn substantieel.

Voor die diploma’s voor genoemde data wordt bij twijfel over de echtheid – met medeweten van uw medewerker - navraag gedaan bij de afgevende instantie.

Deze nieuwe werkwijze is alleen van toepassing op nieuwe registraties.