Na een intervisie uploaden onze medewerkers gelijk hun formulieren in hun dossier met de handige Registerplein-app.

Reflectie

Voor uw werknemers is inzicht in het eigen handelen onontbeerlijk en om die reden is reflectie opgenomen in de registratiecriteria. Er zijn verschillende vormen van reflectie.

Voor reflectie geldt een minimum te behalen aantal registerpunten. Dat betekent dat van uw medewerkers wordt verwacht dat zij hieraan het vermelde aantal uren of méér besteedt. Dit minimum staat vermeld in het registratiereglement van het register waarin u medewerker is ingeschreven.
Op de website van Registerplein staan formulieren waarmee uw werknemers opgave kunnen doen van reflectie. Deze formulieren staan bij het hoofdstuk 'formats' bij elke register.

Reflectievormen

Een overzicht van reflectievormen staat in de lijst met overige deskundigheidsbevordering & reflectie met vermelding van het aantal scholingspunten.
Registerpunten voor reflectie kunnen worden behaald met supervisie, intervisie, casuïstiekbespreking, werkgerichte coaching, intercollegiale consultatie/toetsing en werkbegeleiding.
Als in een registratiereglement reflectie niet specifiek als aparte categorie is benoemd, dan valt reflectie onder overige deskundigheidsbevordering.

Bijeenkomsten voor reflectie kunnen ook online plaatsvinden als daarbij live interactie in beeld en geluid gewaarborgd is voor alle deelnemers, zodat verbale- en non-verbale communicatie hoorbaar en zichtbaar is.

 1. (Inter)collegiale consultatie/toetsing:

  Intercollegiale consultatie (ICC)- toetsing (ICT) is een werkwijze die een bijdrage levert aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van sociaal professionals. In een kleine groep, onder begeleiding van een externe of onder roulerende begeleiding van één van de deelnemers in de groep, worden vraagstukken besproken.

 2. Geregistreerde-Supervisie zoals LVSC, BIG, NVRG ed:

  Geregistreerde-Supervisie is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. De bedoeling is om te leren onder begeleiding door te reflecteren op de eigen werkervaringen. Dit wordt gedaan onder begeleiding van een geregistreerde supervisor, waarbij een leerverslag wordt gemaakt. Supervisie is individueel of in een kleine groep tot maximaal 4 professionals

 3. Intervisie

  Intervisie is op basis van gelijkwaardigheid systematische reflectie op het professioneel handelen door collega’s, die een vastgestelde periode regelmatig (online) bijeenkomen. Een interne minder gestructureerde vorm van intervisie wordt ook wel intercollegiale consultatie genoemd. Van deze bijeenkomsten wordt een (leer)verslag gemaakt. Een intervisiegroep bestaat vaak uit 3 tot 6 professionals.

  • Veelgebruikte intervisiemethoden zijn:

   •  de incidentmethode
   •  de Balint-methode
   •  brainstormen
   •  de Critical Incidents methode
   •  de Socratische Intervisie Methode
   •  Lateraal denken
   •  Imaginatie
   •  de 10 stappen methode

 4. Casuïstiekbespreking:

  Casuïatiekbespreking is de leer van de casus. Een casus is een reconstructie van een situatie van een hulpvrager en het handelend optreden van een (of meerdere) hulpverlener(s), aangevuld met reflecties. Tijdens de (online) casuïstiekbespreking wordt uitgebreid stilgestaan bij preventie, signalering, het betrekken van het netwerk en het bespreekbaar maken van signalen binnen het netwerk. Een casus wordt door minimaal 2 tot maximaal 8 deelnemers besproken.

 5. Werkgerichte coaching:

  Werkgerichte coching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij een coach op interactieve wijze de gecoachte tijdens de uitoefening van het beroep aanzet tot effectief gedrag in zijn of haar werk door:
  (1) bewustwording en persoonlijke groei,
  (2) het vergroten van zelfvertrouwen en
  (3) het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.
  Een coachingstraject wordt gehouden onder begeleiding van een gediplomeerde coach na afname van een intakegesprek. Van deze sessies wordt een (leer)verslag gemaakt.

 6. Werkbegeleiding (ook wel mentorschap genoemd):

  Werkbegeleiding heeft tot doel om medewerkers te begeleiden in het realiseren van de door de organisatie gestelde (functie)doelstellingen en werkwijzen. Werkbegeleiding/ mentorschap bestaat uit in regelmatige frequentie gehouden individuele of groepsgewijze (online) bijeenkomsten onder leiding van een werkbegeleider, waarin medewerkers rapporteren over de door hen verrichte werkzaamheden én de wijze waarop het werk is verricht. Tijdens de bijeenkomsten wordt gereflecteerd op de kwaliteit van de werkuitvoering en het beoogde beleid en/of plan van aanpak van de organisatie. De werkbegeleider geeft daarbij zo nodig aanwijzingen voor bijsturing, als dan niet met gebruikmaking van (eigen) observaties van de werkuitvoering en van toepassingen zijnde richtlijnen.

 

Berekening registerpunten

Het aantal toe te kennen registerpunten en de benodigdheden voor opgave van reflectie zijn vermeld in de bijlage Overige deskundigheidsbevordering & reflectie.
Voor de benoemde reflectievormen geldt één uur is één punt.

In het register Sociaal Werkers wordt gerekend in aantallen aan reflectieactiviteiten in plaats van in uren en registerpunten.